ข่าวสารและกิจกรรม

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

อบรม สัมมนา นิทรรศการ

SVG ผนึกกำลังนำสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงสู่สายตานานาชาติ

ในงาน Pet Fair South East Asia 2022

26 – 28 ตุลาคม 2565, (ณ ไบเทคบางนา) กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท (SVG) โดย บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด และบริษัท เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด นำทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Pet Fair South East Asia 2022 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในด้านสัตว์เลี้ยงของกลุ่มบริษัทฯ

ภายในงานมีกิจกรรมการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าจ้างผลิต หรือ OEM โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงงาน Blendix Advance ซึ่งเป็นโรงงานของกลุ่มบริษัท อาทิ ซุปบำรุงสัตว์เลี้ยง ขนมแมวเลีย อาหารและขนมจากจิ้งหรีด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของกลุ่มบริษัท ได้แก่ สินค้าในกลุ่ม Nano Series และสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ Petsimo, Petsidents, Basstasia, และ Petvic และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ของกลุ่มบริษัทอย่างแบรนด์ PAWTA

นอกจากนี้ SVG ยังเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายใหม่ และนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล โดยมีการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ ตลอดจนการลงนามสัญญาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภายในงาน อาทิ Tonisity ประเทศไอร์แลนด์ SeaValue ประเทศไทย AG-Science ประเทศไทย Global Bugs Asia ประเทศไทย และ YNK จากสาธารณรัฐเกาหลี

ตลอดระยะเวลาการจัดงานมีผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้จัดจำหน่าย ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น สะท้อนปริมาณอุปสงค์ในตลาดสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสของ SVG ในการมองหาและสร้างความสัมพันธ์อันดี   กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ออกสู่ตลาดในต่างประเทศ รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการร่วมพัฒนาสูตรสินค้าต่างๆ อันส่งผลต่อการขยายธุรกิจและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

งานสัมมนา “SVG Sharing Lessons Learned 2022”

โดย กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท

27 กรกฎาคม 2565, กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท (SVG) จัดกิจกรรมพบปะเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ภายใต้ชื่อ “SVG Sharing Lessons Learned 2022” โดยได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณสมชัย สัจจพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษากลุ่มนครชัยแอร์ และ รศ.ดร.สพญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำด้านการประกอบธุรกิจและวิชาการให้กับทีมผู้บริหารและบุคลากรระดับหัวหน้างานของ SVG โดยในงานนี้ SVG ได้ถ่ายทอดข้อมูลธุรกิจในมิติต่างๆ ให้กับที่ปรึกษา และที่ปรึกษาได้เปิดประเด็นข้อซักถาม ข้อสงสัย รวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมในแต่ละส่วนธุรกิจ ขณะเดียวกัน ที่ปรึกษายังได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ และแนะนำข้อคิดและหลักปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิต ในการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถอดบทเรียนร่วมกัน ถือเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและในชีวิตการทำงานต่อไป

งานสัมมนา “มาตรฐานและแนวทางการส่งออกไก่เนื้อไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบีย”

โดย กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

30 มีนาคม 2565, กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “มาตรฐานและแนวทางการส่งออกไก่เนื้อไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบีย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบสถานะ เงื่อนไข ข้อจํากัด ในการส่งออก ภาพรวมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการส่งออก ตลอดจนภาพรวมและทิศทางธุรกิจไก่เนื้อของไทย โดยมี คุณณรงเดช สุขจันทร์ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเปิดงาน โดยใน การบรรยายแต่ละหัวข้อได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการมาตรฐานฮาลาลและ ธุรกิจการส่งออกไก่เนื้อไทย อันได้แก่ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อํานวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, น.สพ.มาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชํานาญ การ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล กรมปศุสัตว์ และ ดร.วัชระ แววดํา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจระหว่าง ประเทศ กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนคนสําคัญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก โดยตลอดการบรรยายมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะเป็น ประโยชน์และส่งผลในการต่อยอดและผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยได้ขยายตัวมีมูลค่าสูงขึ้นและเป็นประโยชน์กับ เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

ทีมเอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล ชูผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยง

เข้าร่วมโครงการ DBD Service X Martech Startup

เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์

8 สิงหาคม 2565, บริษัท เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด ในฐานะบริษัทผู้นำเข้าส่งออกของกลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงความสำเร็จของโครงการ DBD Service X Martech Startup ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานเปิดงานพร้อมแถลงความสำเร็จของโครงการในการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ในการเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีตัวแทนกลุ่มธุรกิจStartup และผู้ประกอบการ SMEs มาร่วมเป็นสักขีพยานของความสำเร็จในครั้งนี้จำนวนมาก

ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เอสวีจี อินเตอร์ฯ ได้รับโอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารบำรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมถึงมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBDXStartup) รวมถึงได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการตลาดจาก Martech Startup ประเทศไทย เพื่อช่วยในการลดอุปสรรคในการดำเนินงาน รักษาฐานลูกค้า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจออนไลน์ของบริษัทอีกด้วย

ทีมเว็ท แพลนเน็ท จัดสัมมนาออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ viyo renafelin

ทีมเว็ท แพลนเน็ท สัมมนาสินค้าและผลิตภัณฑ์

กับโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร มหิดล

ทีมเว็ท แพลนเน็ท ออกบูธผลิตภัณฑ์นาโนกับ champion pet shop

ที่งาน dog ville 2021

การอบรม GMP HACCP 

ของทีมโรงงานเบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์

ทีมเว็ท แพลนเน็ท เข้าร่วมงานสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ​ ABC​ Orthopedic​ ครั้งที่ 9

งานสัมมนาวิชาการ Feed Hygiene

ของ บจก.สมาร์ท เวท

ทีมขายและวิชาการร่วมออกบูธกับ Tonisity International Limited

และ Partners อื่นๆ ในงาน VIV Asia 2019