ข่าวสารและกิจกรรม

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เว็ท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เว็ท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

พิธีลงนามความร่วมมือ

“SVG ร่วมกับ RMUTT ลงนาม MOU ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

17 กุมภาพันธ์ 2566, กลุ่มบริษัท สมาร์ท เว็ท (SVG) โดย บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและด้านทรัพยากรมนุษย์ จากเมล็ดพันธุ์จนหยั่งรากอย่างมั่นคงในระดับประเทศและระดับสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท สมาร์ท เว็ท โดยนายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์ และนายสัตวแพทย์สุพจน์หนุนไธสง พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงเป็นไปเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกลุ่มบริษัทและมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ การส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา และส่งเสริมคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนยังส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชนผ่านการจัดสัมมนาทางวิชาการและความร่วมมือด้านการพัฒนาการวิจัยและผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรีย์ สำหรับภาคปศุสัตว์ เกษตร และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

“อภ. จับมือ SVG เคาะ MOU พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์
จ่อชูผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงนำร่อง”

30 สิงหาคม 2565, องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัทสมาร์ท เว็ท (SVG) บรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาธุรกิจสมุนไพรสำหรับสัตว์อย่างครบวงจร เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เตรียมศึกษาและดำเนินการผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อนำร่อง
นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นำทีมนักวิชาการและนักวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาธุรกิจสมุนไพรสำหรับสัตว์อย่างครบวงจร ร่วมกับ กลุ่มบริษัทสมาร์ท เว็ท ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง นำโดยนายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์ และนายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ของกลุ่มบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน
วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงเป็นไปเพื่อความร่วมมือในด้านการวิจัยพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์ อาทิ ขมิ้นชัน อบเชย ขิง ชาเขียว ฟ้าทะลายโจร กัญชงและกัญชา และสมุนไพรอื่นในระดับอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ในการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม และเพิ่มคุณภาพชีวิตสุขภาพของสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงแรกจะเริ่มต้นที่การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนงานและขั้นตอนสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ อาหารเสริมสำหรับสัตว์ อาหารเปียก อาหารขบเคี้ยว และน้ำดื่ม
ในด้านความร่วมมือของแต่ละฝ่าย องค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้นำนวัตกรรมพืชสมุนไพร จะทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ วัตถุดิบและสารสกัด ขณะที่ SVG ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมากว่า 18 ปี จะทำหน้าที่ในการวิจัย ผลิต จัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ดำเนินงานด้านการตลาด ตลอดจนการขอรับรองผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นตามบันทึกข้อตกลง โดยหากความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปด้วยความลุล่วงและสัมฤทธิ์ผล คาดการณ์ว่าจะเกิดการผลักดันและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์สู่สากล

“SVG จับมือ GBA บรรลุข้อตกลงพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้า
จากโปรตีนผงจิ้งหรีดและจิ้งหรีดอบแห้ง”

          10 มีนาคม 2565, บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด โดย นายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์ และ นายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง ในนามของกลุ่มบริษัทสมาร์ท เว็ท (SVG) ผู้คร่ำหวอดในวงการอาหาร อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์มาอย่างยาวนาน ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสูตรและว่าจ้างผลิตสินค้า กับ  บริษัท โกลบอล บั๊กส์ เอเชีย จำกัด โดยคุณกณิศนันท์ ธัญธิติวัฒน์ กรรมการบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปแมลงสู่อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยวัตถุประสงค์หลักมุ่งเน้นไปที่การคิดค้นพัฒนาสูตรและการผลิตสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมของผงโปรตีนจากจิ้งหรีด (Cricket Powder) ภายใต้แบรนด์ ENTOPOWDER™ จิ้งหรีดอบแห้ง (Whole roasted Cricket) ภายใต้แบรนด์ ENTOCRISP™ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการผลิตและจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทยในอนาคต

พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สุกร
ระหว่าง บจก.สมาร์ท เว็ท และมหาวิทยาลัยมหิดล

        4 พฤศจิกายน 2564, บริษัท สมาร์ท เว็ท จำกัด ในนามของกลุ่มบริษัท สมาร์ท เว็ท ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สุกรระหว่างกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความร่วมมือและการร่วมกันพัฒนาด้านการวิจัย การกักกันโรค การทดสอบสายพันธุ์ การรีดน้ำเชื้อ และการให้ความรู้ด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการกับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

   บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด ในนามของกลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สุกรระหว่างกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เพื่อความร่วมมือและการร่วมกันพัฒนาด้านการวิจัย การกักกันโรค การทดสอบสายพันธุ์ การรีดน้ำเชื้อ และการให้ความรู้ด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการกับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานสัมมนาและการลงนามความร่วมมือ
“Concept of Denmark for the future”

        31 พฤษภาคม 2562, กลุ่มบริษัท สมาร์ท เว็ท และ บริษัท บีโอดี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Breeders of Denmark A/S.Co.,Ltd และ Danish Genetics ร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Concept of Denmark for the future”  ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี โดยในงานมีกิจกรรมและการพบปะระหว่างลูกค้าและคู่ค้าที่สำคัญต่างๆ ซึ่งไฮไลท์ของงานคือการร่วมลงนามการเป็นตัวแทน Breeders of Denmark อย่างเป็นทางการในประเทศไทยของบีโอดี ไทยแลนด์ และกลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท

   กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท และ บริษัท บีโอดี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Breeders of Denmark A/S.Co.,Ltd และ Danish Genetics ร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Concept of Denmark for the future” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี โดยในงานมีกิจกรรมและการพบปะระหว่างลูกค้าและคู่ค้าที่สำคัญต่างๆ ซึ่งไฮไลท์ของงานคือการร่วมลงนามการเป็นตัวแทน Breeders of Denmark อย่างเป็นทางการในประเทศไทยของบีโอดี ไทยแลนด์ และกลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า