การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างองค์กร

            โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือโครงสร้างองค์กรของ บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด ประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างระดับคณะกรรมการ อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, โครงสร้างระดับสายงาน ซึ่งกำกับดูแลโดยประธานเจ้าหน้าที่สายงาน, โครงสร้างระดับฝ่าย ซึ่งกำกับดูแล โดยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และโครงสร้างระดับแผนก ซึ่งกำกับดูแลโดยผู้จัดการแผนก

    โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือโครงสร้างองค์กรของ บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด ประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างระดับคณะกรรมการ อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, โครงสร้างระดับสายงาน ซึ่งกำกับดูแลโดยประธานเจ้าหน้าที่สายงาน, โครงสร้างระดับฝ่าย ซึ่งกำกับดูแล โดยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และโครงสร้างระดับแผนก ซึ่งกำกับดูแลโดยผู้จัดการแผนก