การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์

กรรมการ

นายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง

กรรมการ

ดร. วัชระ แววดำ

กรรมการ

นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ สายแวว

กรรมการ

นายสัตวแพทย์จักรพงศ์ วรรณทิพย์

กรรมการ

นายสัตวแพทย์บัญชา ไวยแสง

กรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

นายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์

ประธานกรรมการ

นายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง

กรรมการ

ดร. วัชระ แววดำ

กรรมการ

นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ สายแวว

กรรมการ

นายสัตวแพทย์จักรพงศ์ วรรณทิพย์

กรรมการ

นายสัตวแพทย์บัญชา ไวยแสง

กรรมการ

คุณภัทรวดี  เรียนเก่ง

กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

.

ประธานกรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

.

ประธานกรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

.

ประธานกรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรมการ