การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

คณะผู้บริหาร

นายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจปศุสัตว์

ดร. วัชระ แววดำ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ

นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ สายแวว

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายสัตวแพทย์จักรพงศ์ วรรณทิพย์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารงานกลาง

นายสัตวแพทย์บัญชา ไวยแสง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คุณภัทรวดี เรียนเก่ง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน