ข่าวสารและกิจกรรม

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

เยี่ยมชมหน่วยงาน

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและวิชาการ คุณสมชัย สัจจพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

เข้าเยี่ยมชมโรงงานเบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์

 

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและวิชาการ นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

เข้าเยี่ยมชมโรงงานเบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและวิชาการ คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษา กลุ่มนครชัยแอร์

เข้าเยี่ยมชมโรงงานเบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและวิชาการ รศ.ดร. สพ.ญ. วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าเยี่ยมชมโรงงานเบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์

องการเภสัชฯ

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะ 
เข้าเยี่ยมชมโรงงานเบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์

Petfood customer
Petfood partner 1

บมจ.นูทริกซ์, S&A GLOBAL, SNP Petcare
เข้าเยี่ยมชมโรงงานเบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์

ทำบุญ BA FACTORY_210428_115
11

ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทแอสเซ็ท โปร แมเนจเม้นท์ (APM)
เข้าเยี่ยมชมโรงงานเบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์