การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

กฎบัตร นโยบาย และเอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการตรวจสอบภายใน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงาน

รายงานของผู้ตรวจสอบ