กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท”
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

สมาร์ท เวท
ธุรกิจสำหรับปศุสัตว์

เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์
ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต

เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล
ธุรกิจระหว่างประเทศ

ศูนย์สมาร์ทเทค
ธุรกิจวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัท

สมาร์ท เวท
ธุรกิจสำหรับปศุสัตว์

เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์
ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต

เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล
ธุรกิจระหว่างประเทศ

ศูนย์สมาร์ทเทค
ธุรกิจวิจัยและพัฒนา

ก่อตั้งขึ้นในปี

คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ

+

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

+

รางวัลแห่งความสำเร็จ

พันธมิตรทางธุรกิจ

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม