ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด (“บริษัท” หรือ “SMV”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 จากการรวมตัวของกลุ่มสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจกลุ่มสัตว์เศรษฐกิจมากกว่า 15 ปี ส่งผลให้ผู้บริหารมีความเข้าใจถึงปัญหา และความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ธุรกิจหลักจะเป็นการนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เศรษฐกิจครอบคลุมเกือบทุกประเภท

นอกจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เศรษฐกิจแล้ว SMV ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง ผ่านการลงทุนในเปิดบริษัทย่อยอีกจำนวน 5 บริษัท โดยเรียกทุกบริษัทรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท สมาร์ทเวท หรือ SVG” เพื่อประกอบธุรกิจในแต่ละด้านที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับการขยายตัวในการประกอบธุรกิจที่หลากหลายและครบวงจรยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท ประกอบด้วย
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

สมาร์ท เวท
ธุรกิจสำหรับปศุสัตว์

เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์
ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต

เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล
ธุรกิจระหว่างประเทศ

ศูนย์สมาร์ทเทค
ธุรกิจวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท ประกอบด้วย
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

สมาร์ท เวท
ธุรกิจสำหรับปศุสัตว์

เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์
ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต

เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล
ธุรกิจระหว่างประเทศ

ศูนย์สมาร์ทเทค
ธุรกิจวิจัยและพัฒนา

บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด หรือ Smart Vet (SMV)

SMV จัดตั้งขึ้นในปี 2548 เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ สุกร ไก่ โคกระบือ และสัตว์น้ำ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านในการเพิ่มสารอาหารและประสิทธิภาพการเจริญเติบโตทางชีวภาพและภูมิต้านทาน จุดเด่นที่สนับสนุน SMV ให้เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสัตว์ (Feed Additives) คือ การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพทดแทนการใช้เคมีภัณฑ์ และยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ซึ่งปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด หรือ Blendix Advance (BA)

BA เปรียบเสมือนต้นน้ำ โดยประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตสินค้าให้กับกลุ่ม SVG และรับจ้างผลิต (OEM) โดยนำงานวิจัยจากบริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด มาต่อยอดเพื่อผลิตเป็นสินค้า ปัจจุบันโรงงานของ BA ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็น GMP, HACCP และเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว

บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด หรือ Vet Planet (VPN)

VPN จัดตั้งขึ้นในปี 2552 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับกลุ่มสัตว์เลี้ยง (Pet) ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลและคลินิกสำหรับสัตว์ คือ ผลิตภัณฑ์นาโนซีรี่ย์ (Nano Series) ซึ่งมีชื่อเสียงในตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงมาอย่างยาวนาน

บริษัท เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด หรือ SVG International (SVGI)

SVGI ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์เลี้ยง ในหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน รัสเซีย เกาหลีใต้ จีน หรือประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพในด้านการเติบโตของตลาดกลุ่มสัตว์เศรษฐกิจและกลุ่มสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในจุดแข็งของกลุ่มบริษัท ที่ช่วยให้ SVG สามารถสรรหาวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ

บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด หรือ Smart Tec Center  (STC)

STC ประกอบธุรกิจศึกษา วิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เกี่ยวข้องกับด้านจุลชีววิทยา เคมี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และองค์การภายนอก เพื่อตอบสนองปัญหา หรือความต้องการของลูกค้า ซึ่งงานวิจัยของ STC หลายชิ้นได้รับการรับรองและได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ โดย STC มีสำนักงาน และห้อง Lab ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Science Park)