ความยั่งยืน

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร

          หนึ่งสิ่งที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือการดำเนินธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำผ่านความถนัดและความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบริษัทในเครือ เริ่มต้นตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และได้หัวเชื้อที่ได้มาตรฐาน ของบริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด การผลิตผ่านโรงงานที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ของบริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด การขายและจัดจำหน่ายในประเทศแบบมืออาชีพของบริษัท สมาร์ท เวท จำกัด และบริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกในหลายประเทศของบริษัท เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด

    หนึ่งสิ่งที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือการดำเนินธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำผ่านความถนัดและความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบริษัทในเครือ เริ่มต้นตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และได้หัวเชื้อที่ได้มาตรฐาน ของบริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด การผลิตผ่านโรงงานที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ของบริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด การขายและจัดจำหน่ายในประเทศแบบมืออาชีพของบริษัท สมาร์ท เวท จำกัด และบริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกในหลายประเทศของบริษัท เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด